Welke bronnen worden er gebruikt? Aqieda-Fiqh: • Sjarh'oe-l 'Aqaaid.
• Doerar.
• M. Zihni Efendi, Ni'matoe-l Islam.
• Ö. N. Bilmen, Hukuku Islamiye; b. Islam Ilmihali; Ashabi Kiram Hakkinda Muslumanlarin Nezih Itikatlari; M. Ilmi Kelam.
• Birgivi Vasiyetnamesi-Kadizade Serhi.
• Offer Referaat, Hadj en Oemra Gids, Beknopte Ilmihal (Fazilet Nesriyat).
• Doerr Yaktaa.
• A. Nablusie, Nihaayatoe-l Moeraad.
• Ah'dharie, Hidaayatoe-l Moeta'abbid.
• Aynie, Minhatoe-s Soeloek.
Hadieth: • Koetoeb at-Tis'a, al-Moenaawie, Faydhoe-l Qadier.
• 'Alaaöe-d Dien al-Hindie, Kanzoe-l Oemmaal.
• Tabaraanie, al-Moe'djam as-Saghier; al-Awsat en al-Kabier.
• Haakim, al-Moestadrak.
• Bayhaakie, Sjoe'aboe-l Iemaan, Soenan al-Koebraa.
• A. Naim en K. Miras, Vertaling van Tadjriedoe-s Sariekh.
• Moendzirie, at-Targhieb wa-tTarhieb.
• Aynie, Oemdatoe-l Qaarie.
• I. Hakki Bursevi, Sjarh'oe Hadieth al-Arba'ien.
• Ibn Moebaarak, az-Zoehd.
Woordenboek en Encyclopedie: • Katib Celebi, Kasjfoe-z Zoenoen.
• Kamus-i Muhit.
• Okyanus.
• S. Sami, Kamus-i Turki, Kamusu-l Alam.
• Ahter-i Kebir.
• Ta'riefaat Sayyid Sjarief.
• Taadjoe-l Aroes.
• Kulliyati Ebu-l Baqaa.
Geschiedenis: • Ibn Hisjam, as-Sieratoe-n Nabawiyya.
• Ibn Asier, al-Kamil; Oesdoe-l Ghaaba.
• M. Zihni, Masjaahiroe-n Nisaa.
• Ibn Sa'd, at-Tabaqaatoe-l Koebraa.
• Qastalaanie, Mawaahib al-Ladoenniyya.
• M. A. Koksal, Islam Tarihi.
• Osmanli Tarihi (Camlica B. Y.).
• Ibn Asaakir, Taariekhoe-d Dimasjq.
• Soeyoetie, Taariekhoe-l Khoelafaa.
• M. Safi, Zoebdatoe-t Tawaariekh.
• Baariekatoe-s Soeyoef (Ghazawat as-Sjaamiliyya).
• Taskopruzade, Sjaqaaiq.
• Diyarbekri, Taarieokhoe-l Khaamis.
• Manaakib Djaaryaa al-Ghoezien.
• Nawaadir as-Soehaylie.
• Mawaahiboe-r Rah'maan
Tasawwoef-Adviezen-Aanbevelingen: • Maktoebaat Imam ar-Rabbaanie (Q.S.).
• Fahreddin Ali Safi, Rasahat.
• Aboe Noe'aym, Hilyatoe-l Awliyaa.
• Imaam al-Ghazzaalie, Ih'yaa 'Oeloemoe-d Dien.
• Molla Djaamie, Nafahatoe-l Oens.
• Islam Ahlaki ve Adabi: Siratu-l Islam (Fazilet Nesriyat).
• Semerqandie, Tanbiehoe-l Ghaafilien.
• KAdi Iyadh, as-Sjifaa.
• Abdoelqadier Ghaylaanie, Qoenyatoe-t Taalibien.
• M. Mazhar (Q.S.), Doerroe-l Moenazzam.
• Rib'ie, Wasaaya-l Oelamaa.
• Zamahsjarie, Rabie'oe-l Abraar.
• Madjaalis as-Sinaaniyya.
• Haadimie, Sjarh van Ayyoeha-l Walad.
• A. Mahmud Hudai, Khoelaastaoe-l Ah'baar; Nasaaisoe-l Madjaalis.
Tafsier: • I. H. Bursevi, Roêh'oe-l Bayaan.
• Soeyoêtie, ad-Doerroe-l Mansoêr.
• Tafsier van Mawaaqib.
• Hamdi Efendi, Hak Dini Kur'an Dili.
• Ö. N. Bilmen, Tefsir Tarihi.
• Tafsier van Baydhaawie.
• M. Nuri, Miftaah'oe-l Qoeloeb.
• Tafdjieroe-t Tasniem.
• Ibn Abi-d Doenyaa, Makaarimoe-l Akhlaaq.
• SoeyoEtie, Inbaa'oe-l Azkiyaa, Doeraroe-l Hisan, Asbaaboe-s Sjahaada.
• Abidin Pasa, Kaside-i Burde Serhi.
• Ibn Qoedama, ar-Riqqat wa-l Boekaa.
• Ahmed Bican, Anwaaroe-l Asjiqien.
• Imaam Yaafi'ie, Rawdhoe-r Rayaadhien fie H'aqaaïqi-s Saalihien.
• Oedjhoeri, Fadaailoe Sjahri Ramadan.
• Ibn Kemal Pasa, Madhoe-s Sa'y.
• Imaam al-Ghazzaalie, Rawdhatoe-t Taalibien.
• Qoesajyrie, Nah'woe-l Qoeloeb.
• Z. Kawtharie, Maqaalaat.
• Taskopruzade, Miftaah'oe-s Sa'aada.
• Absjihie, Moestatraf.