Булакты аныктоо Ахли сүннөт аалымдарыны пайдаланган эски эмгектерди аныктоо Которуу жана транскрипция Түпкү нускалардын булактарындагы (арабча, фарзча, осмончо ж.б.) терминологияга көңүл буруп, лугат, шарх сыяктуу булактарды да пайдаланып туура которуу Мазмунун даярдоо • Маалыматтарды жыл санакка ылайык кыскартып, эң маанилүү жерлерин тандап алуу

• Касиеттүү күндөрдө жана түндөрдө аткарылу турган дубаларды жайгаштыруу
Дата жана хронология жумуштары Хижрий-миладий жыл санагы боюнча болгон окуялардын маңыздуулугун эскертип, дата ылайык материалдарды даярдоо Илимий бөлүмдөрдү толуктоо Ахли Сунна сезимталдыгына каршы келген кандайдыр бир элементтерден алыс болуу үчүн, даярдалган кол жазмалардын мазмунун устаздарыбыз көзөмөлдөп турушу керек. Акыркы окуу Тафсир, хадис, фикх ж.б. чөйрөсүндө өзүнчө делегациянын акыркы окуусу. Грамматика, орфография жана текшерүү фазасы Тилибиздеги макалаларда көрүнүктүү (кийинчерээк келип чыккан) сөздөрдү колдонбоого аракет кылынды Басып чыгаруу жана жыйноо баскычы Бул этапта, даярдык иштери аяктагандан кийин, басып чыгаруу башталат. Фазилет жылсанагы кантип даярдалат?