İstifadə Edilən Qaynaqlar Nələrdir? Əqaid-Fiqh • Şəhi-Əqaid.
• Dürər.
• M. Zihni Efendi, Ni’met-i İslam.
• Ö. N. Bilmən, Hüquqi-İslamiyyə; B. İslam Elmihalı; Əshabi-Kiram Haqqında Müsəlmanların Nəzih Etiqadları; M. Elmi-Kəlam.
• Birgivî Vasiyetnâm esi-Kâdızâde Şerhi.
• Qurban Risaləsi, Həcc və Ümrə Rəhbəri, Müxtəsər Elmihal (Fazilət Nəşriyyat).
• Dürri-Yekta.
• A. Nablusi, Nihayətül-Murad.
• Əxdari, Hidayətül-Mütəabbid.
• Ayni, Minhatüs-Süluk.
Hədis: • Kütübü Tis’a. əl-Münavi, Feyzu’l-Qadîr.
• Əlauddin əl-Hindî, Kənzü’l-Ummâl.
• Tabərânî, əl-Mucəmüs-Sağîr; əl-Əvsat və əl-Kəbîr.
• Hakim, əl-Müstədrək.
• Beyhaqi, Şuabü’l-İmân; Sünəni-Kübra.
• A. Naim və K. Miras, Təcridi-Sarîh Tərc.
• Münzirî, ət-Tərgîb və’t-Tərhîb.
• Aynî, Umdətü’l-Qâri.
• İ. Haqqı Bursəvî, Şərhu Hədîsi-Ərbaîn.
• İbni Mübârək, Əz-Zühd.
Lüğət və Ensiklopidiya: • Katib Çələbi, Kəşfü’z-Zünun.
• Qamusi Muhit.
• Okyanus.
• Ş. Sâmi, Qamusı Türki, Qamusu’l-A’lam.
• Axtəri Kəbir.
• Tarifatı Seyyid Şərif.
• Tacül-Arus
• Külliyatı Əbul-Bəqa.
Tarix: • İbni Hişam, əs-Siratün-Nəbəviyyə.
• İbnul-Əsir, əl-Kamil; Üsdül-Ğabə.
• M. Zihni, Məşahiru’n-Nisə.
• İbni Sa’d, ət-Tabəqatü’l-Kübra.
• Qastalani, Məvahibi Lədünniyə.
• M. A. Köksal, İslam Tarixi.
• Osmanlı Tarixi (Çamlıca B. Y.)
• İbni Asakir, Tarixi-Dəməşq.
• Süyuti, Tarixul-Xüləfa.
• M. Safi, Zübdətü’t-Təvarix.
• Bârikatu’s-Suyûf (Gazavât-ı Şam iliyye).
• Taşköprüzadə, Şəqaiq..
• Diyarbekri, Tarixu’l-Xamis.
• Mənaqibi Çaryari-Güzîn.
• Nəvadiri Süheylî.
• Məvahibü’r-Rahmân.
Təsəvvüf-Mevzia-Nəsihət • Məktubatı İmamı Rəbbani (q.s.).
• Fahreddin Ali Safi, Reşahât.
• Ebû Nuaym, Hilyetu’l-Evliya.
• İmam-ı Gazali, İhyâu Ulûmi’d-Din.
• Molla Cami, Nefehâtu’l-Üns.
• İslam Ahlâkı ve Âdâbı: Şir’atu’l-İslam (Fazilet Nəşriyyat).
• Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn.
• Kâdı İyaz, eş-Şifa.
• Abdulkâdir Geylânî, Gunyetü’t-Tâlibîn.
• M. Mazhar (k.s.), Dürru’l-Munazzam.
• Rib‘î, Vesâya’l-Ulemâ.
• Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr.
• Mecâlis-i Sinâniyye.
• Hâdimî, Eyyühe’l-Veled Şerhi.
• A. Mahmud Hüdâî, Hulâsatü’l-Ahbâr; Nefâisü’l-Mecâlis.
Təfsir: • İ.H. Bursəvi, Ruhul-Bəyan.
• Süyuti, əd-Dürrul-Mənsur.
• Məvaqib Təfsiri.
• Hamdi Əfəndi, Haqq Dini Quran Dili
• Ö. N. Bilmən, Təfsir Tarixi.
• Bəyzavi Təfsiri.
• M. Nuri, Miftahu’l-Qulub.
• Təfcîru’t-Təsnim.
• İbni-Əbiddünya, Mekârimü’l-Əxlaq.
• Suyûti, İnbâü’l-Ezkiyâ, Düreru’l-Hisan, Esbabü’ş-Şehâde.
• Âbidin Paşa, Kaside-i Bürde Şerhi.
• İbn-i Kudame, er-Rikkat ve’l-Bükâ.
• Ahmed-i Bîcan, Envâru’l-Âşıkin.
• İmam Yâfiî, Ravzu’r-Reyâhîn fi-Hikâyati’s-Sâlihîn.
• Üchûrî, Fezâilü Şehr-i Ramazan.
• İbn-i Kemal Paşa, Medhü’s-Sa’y.
• İmamı Gazəli, Ravzatü’t-Talibin.
• Kuşeyrî, Nahvü’l-Kulûb.
• Z. Kevserî, Makâlât.
• Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Saâde.
• Ebşîhî, Müstatraf.